bzoj1801[Ahoi2009]chess 中国象棋【多维DP】

 • 内容
 • 评论
 • 相关

题目点击这里


这个,题目的数据是100×100的,所以暴力DFS肯定是不行的啦~

由于每行每列最多只能放2个炮,所以可以用一个三维DP

用f[i,j,k]表示放完第i行的炮后,现在有j列有1个炮,k列有2个炮,当然,1个炮都没有的列数就是m-j-k。然后递推一下就可以。

(懒得手打就直接上图吧)

未命名

嗯,就差不多这样了。


代码:

const
 modd:longint=9999973;
var
 f:array[0..100,0..100,0..100]of int64;
 n,m,i,j,k,ans:longint;
begin
 read(n,m);
 f[0,0,0]:=1;
 for i:=1 to n do
 for j:=0 to m do
 for k:=0 to m-j do
 begin
  f[i,j,k]:=f[i-1,j,k];
  if j>0 then f[i,j,k]:=(f[i,j,k]+f[i-1,j-1,k]*(m-j-k+1)) mod modd;
  if (j<m ) and (k>0) then f[i,j,k]:=(f[i,j,k]+f[i-1,j+1,k-1]*(j+1)) mod modd;
  if j>1 then f[i,j,k]:=(f[i,j,k]+f[i-1,j-2,k]*(m-j-k+2)*(m-j-k+1) div 2) mod modd;
  if (j</m><m -1) and (k>1) then f[i,j,k]:=(f[i,j,k]+f[i-1,j+2,k-2]*(j+2)*(j+1) div 2) mod modd;
  if (j>0) and (k>0) then f[i,j,k]:=(f[i,j,k]+f[i-1,j,k-1]*(m-k-j+1)*(j)) mod modd;
 end;
 ans:=0;
 for i:=0 to m do
 for j:=0 to m-i do
 begin
  ans:=(ans+f[n,i,j]) mod modd;
 end;
 writeln(ans);
end.</m>

评论

0条评论

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据