BZOJ1031字符加密Cipher【后缀数组】

 • 内容
 • 评论
 • 相关

后缀数组的简单题。


题目:
喜欢钻研问题的JS 同学,最近又迷上了对加密方法的思考。一天,他突然想出了一种他认为是终极的加密办法:把需要加密的信息排成一圈,显然,它们有很多种不同的读法。例如下图,可以读作:
null
JSOI07 SOI07J OI07JS I07JSO 07JSOI 7JSOI0 把它们按照字符串的大小排序: 07JSOI 7JSOI0 I07JSO JSOI07 OI07JS SOI07J 读出最后一列字符:I0O7SJ,就是加密后的字符串(其实这个加密手段实在很容易破解,鉴于这是突然想出来的,那就^^)。但是,如果想加密的字符串实在太长,你能写一个程序完成这个任务吗?


要处理所有长度为n的子串,一个比较好的办法就是把原串复制一次,比如说原来的JSOI07变成JSOI07JSOI07,这样所有长度大于n的后缀的前面n位都是我们需要的了,而第n位以后的东西不会对答案产生影响,所以我们只要把长度大于n的后缀弄出来,就可以了。(老是忘了开ansistring)


var
 s:ansistring;
 rank,trank,sa,tsa,sum,h:array[0..200000]of longint;
 i,j,k,n,m,p:longint;
procedure sort(j:longint);
var
 i:longint;
begin
 fillchar(sum,sizeof(sum),0);
 for i:=1 to n do inc(sum[rank[i+j]]);
 for i:=1 to n do inc(sum[i],sum[i-1]);
 for i:=n downto 1 do
 begin
  tsa[sum[rank[i+j]]]:=i;
  dec(sum[rank[i+j]]);
 end;
 fillchar(sum,sizeof(sum),0);
 for i:=1 to n do inc(sum[rank[i]]);
 for i:=2 to n do inc(sum[i],sum[i-1]);
 for i:=n downto 1 do
 begin
  sa[sum[rank[tsa[i]]]]:=tsa[i];
  dec(sum[rank[tsa[i]]]);
 end;
end;
begin
 readln(s);
 s:=s+s;
 n:=length(s);
 for i:=1 to n do inc(sum[ord(s[i])]);
 for i:=1 to 255 do inc(sum[i],sum[i-1]);
 for i:=n downto 1 do
 begin
  sa[sum[ord(s[i])]]:=i;
  dec(sum[ord(s[i])]);
 end;
 rank[sa[1]]:=1;
 p:=1;
 for i:=2 to n do
 begin
  if s[sa[i]]<>s[sa[i-1]] then inc(p);
  rank[sa[i]]:=p;
 end;
 j:=1;
 while j
 begin
  sort(j);
  trank[sa[1]]:=1;
  p:=1;
  for i:=2 to n do
  begin
   if (rank[sa[i]]<>rank[sa[i-1]]) or (rank[sa[i]+j]<>rank[sa[i-1]+j]) then inc(p);
   trank[sa[i]]:=p;
  end;
  for i:=1 to n do
  rank[i]:=trank[i];
  j:=j*2;
 end;
 for i:=1 to n do
 begin
  if sa[i]<=n div 2 then write(s[sa[i]+n div 2-1]);
 end;
 writeln;
end.

评论

0条评论

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据