UOJ35后缀排序【后缀数组模板】

 • 内容
 • 评论
 • 相关

顾名思义啦,后缀数组的模板


题目:

这是一道模板题。

读入一个长度为 n 的由小写英文字母组成的字符串,请把这个字符串的所有非空后缀按字典序从小到大排序,然后按顺序输出后缀的第一个字符在原串中的位置。位置编号为 1n

除此之外为了进一步证明你确实有给后缀排序的超能力,请另外输出 n1 个整数分别表示排序后相邻后缀的最长公共前缀的长度。


总之题目输出的要求都是后缀数组的几个数组的定义啦,第一行是SA数组,第二行就是height数组,套模板就可以了,关于后缀数组NOCOW有一个很好的讲解。


 

代码是参考NOCOW的,翻译成了P,注意C++字符串下标从0开始

var
 s:ansistring;
 rank,trank,sa,tsa,sum,h:array[0..100000]of longint;
 i,j,k,n,m,p:longint;
procedure sort(j:longint);
var
 i:longint;
begin
 fillchar(sum,sizeof(sum),0);
 for i:=1 to n do inc(sum[rank[i+j]]);
 for i:=1 to n do inc(sum[i],sum[i-1]);
 for i:=n downto 1 do
 begin
  tsa[sum[rank[i+j]]]:=i;
  dec(sum[rank[i+j]]);
 end;
 fillchar(sum,sizeof(sum),0);
 for i:=1 to n do inc(sum[rank[i]]);
 for i:=2 to n do inc(sum[i],sum[i-1]);
 for i:=n downto 1 do
 begin
  sa[sum[rank[tsa[i]]]]:=tsa[i];
  dec(sum[rank[tsa[i]]]);
 end;
end;
begin
 readln(s);
 n:=length(s);
 for i:=1 to n do inc(sum[ord(s[i])-96]);
 for i:=2 to 26 do inc(sum[i],sum[i-1]);
 for i:=n downto 1 do
 begin
  sa[sum[ord(s[i])-96]]:=i;
  dec(sum[ord(s[i])-96]);
 end;
 rank[sa[1]]:=1;
 p:=1;
 for i:=2 to n do
 begin
  if s[sa[i]]<>s[sa[i-1]] then inc(p);
  rank[sa[i]]:=p;
 end;
 j:=1;
 while j<n do
 begin
  sort(j);
  trank[sa[1]]:=1;
  p:=1;
  for i:=2 to n do
  begin
   if (rank[sa[i]]<>rank[sa[i-1]]) or (rank[sa[i]+j]<>rank[sa[i-1]+j]) then inc(p);
   trank[sa[i]]:=p;
  end;
  for i:=1 to n do
  rank[i]:=trank[i];
  j:=j*2;
 end;
 j:=0;
 for i:=1 to n do
 begin
  if rank[i]=1 then continue;
  while s[i+j]=s[sa[rank[i]-1]+j] do inc(j);
  h[rank[i]]:=j;
  if j>0 then dec(j);
 end;
 for i:=1 to n do
 write(sa[i],' ');
 writeln;
 for i:=2 to n do
 write(h[i],' ');
 writeln;
end.
 
</n>

评论

0条评论

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据