bzoj3289: Mato的文件管理【莫队算法+树状数组】

 • 内容
 • 评论
 • 相关

刚学了莫队,多做道题目巩固一下~


题目点击这里

易知按照最优策略交换每次可以减少一个逆序对,所以这题本质上是求区间逆序对数量。

关于逆序对的数量。如果我们在当前区间后面插入一个数,那么就会增加当前区间比插入的数字大的数的数量的逆序对;如果在区间后面插入一个数,那么就会增加比当前区间比插入的数字小的数的数量的逆序对,如果是去掉一个数就反过来。求逆序对有很多方法,但为了符合这题用的莫队算法,所以我们要选择能快速递推的方法。树状数组只要O(logN)的时间就能走一步,而且常数不大,那么就它了。

然后就套上莫队的模板,注意处理的时候l和r的加减和修改查询的顺序。


代码:

{$inline on}
var
 a:array[0..50000,1..3] of longint;
 t,y,p,ans:array[1..50000] of longint;
 n,m,i,j,k,block,l,r:longint;
procedure sort(l,r:longint);
var
 i,j,x,y:longint;
begin
 i:=l;
 j:=r;
 x:=a[(l+r) div 2,1];
 repeat
  while a[i,1]<x do
  inc(i);
  while x<a[j,1] do
  dec(j);
  if not(i>j) then
  begin
   a[0]:=a[i];
   a[i]:=a[j];
   a[j]:=a[0];
   inc(i);
   j:=j-1;
  end;
 until i>j;
 if l<j then
 sort(l,j);
 if i<r then
 sort(i,r);
end;
procedure sort2(l,r:longint);
var
 i,j,x,y,k:longint;
begin
 i:=l;
 j:=r;
 x:=p[a[(l+r) div 2,1]];
 y:=a[(l+r) div 2,2];
 repeat
  while (p[a[i,1]]<x) or (p[a[i,1]]=x) and (a[i,2]<y) do
  inc(i);
  while (x<p[a[j,1]]) or (x=p[a[j,1]]) and (y<a[j,2]) do
  dec(j);
  if not(i>j) then
  begin
   a[0]:=a[i];
   a[i]:=a[j];
   a[j]:=a[0];
   inc(i);
   j:=j-1;
  end;
 until i>j;
 if l<j then
 sort2(l,j);
 if i<r then
 sort2(i,r);
end;
function lb(x:longint):longint; inline;
begin
 exit(x and -x);
end;
procedure change(x,k:longint); inline;
var
 i:longint;
begin
 i:=x;
 while i<=n do
 begin
  t[i]:=t[i]+k;
  i:=i+lb(i);
 end;
end;
function query(x:longint):longint;  inline;
var
 i,ans:longint;
begin
 i:=x;
 ans:=0;
 while i>0 do
 begin
  ans:=ans+t[i];
  i:=i-lb(i);
 end;
 exit(ans);
end;
begin
 read(n);
 block:=trunc(sqrt(n));
 for i:=1 to n do
 begin
  read(a[i,1]);
  a[i,2]:=i;
  p[i]:=(i-1) div block;
 end;
 sort(1,n);
 for i:=1 to n do
 y[a[i,2]]:=i;
 read(m);
 for i:=1 to m do
 begin
  read(a[i,1],a[i,2]);
  a[i,3]:=i;
 end;
 sort2(1,m);
 k:=0;
 l:=1;
 r:=0;
 for i:=1 to m do
 begin
  if r<a[i,2] then
  for j:=r+1 to a[i,2] do
  begin
   inc(r);
   change(y[j],1);
   k:=k+r-l+1-query(y[j]);
  end;
  if r>a[i,2] then
  for j:=r downto a[i,2]+1 do
  begin
   change(y[j],-1);
   k:=k-(r-l-query(y[j]));
   dec(r);
  end;
  if l<a[i,1] then
  for j:=l to a[i,1]-1 do
  begin
   change(y[j],-1);
   k:=k-query(y[j]-1);
   inc(l);
  end;
  if l>a[i,1] then
  for j:=l-1 downto a[i,1] do
  begin
   dec(l);
   change(y[j],1);
   k:=k+query(y[j]-1);
  end;
  ans[a[i,3]]:=k;
 end;
 for i:=1 to m do writeln(ans[i]);
end.

ps:inline大法好,原来22S的程序硬生生变成了10S。。。
退役倒计时:26天

评论

0条评论

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据