bzoj1012: [JSOI2008]最大数maxnumber【线段树/单调队列】

 • 内容
 • 评论
 • 相关

算是挺简单的题目


题目点击这里


看上去很像数据结构题目(虽然的确是),由于操作数不超过20W,所以最终数列中的元素数量都不会超过20W,所以可以开一个20W长的线段树,一开始全是0,这样插入就只要依次插入就可以,查询就要记录当前数列中的元素数量,查询区间最大值就行,这样时间复杂度是O(NlogN),可以解决这个问题。

PS:网上有人说可以用单调队列+二分,没仔细研究。。。


代码:

var
 t:array[1..524288]of longint;
 n,m,i,j,k,p,ans,d:longint;
 c:char;
function max(a,b:longint):longint;
begin
 if a>b then exit(a) else exit(b);
end;
procedure add(l,r,x:longint);
var
 m:longint;
begin
 if l=r then
 begin
  t[x]:=(ans+k) mod d;
  exit;
 end;
 m:=(l+r) shr 1;
 if m>=p then add(l,m,x shl 1)
 else add(m+1,r,x shl 1 or 1);
 t[x]:=max(t[x shl 1],t[x shl 1 or 1]);
end;
function ask(l,r,x:longint):longint;
var
 m,ans:longint;
begin
 if (l>=p-k) and (r<=p-1) then exit(t[x]);
 m:=(l+r) shr 1;
 ans:=0;
 if m>=p-k then ans:=max(ans,ask(l,m,x shl 1));
 if m+1<=p-1 then ans:=max(ans,ask(m+1,r,x shl 1 or 1));
 exit(ans);
end;
begin
 readln(m,d);
 n:=200000;
 ans:=0;
 p:=1;
 for i:=1 to m do
 begin
  read(c);
  if c='A' then
  begin
   readln(c,k);
   add(1,n,1);
   inc(p);
  end;
  if c='Q' then
  begin
   readln(c,k);
   ans:=ask(1,n,1);
   writeln(ans);
  end;
 end;
end.

评论

0条评论

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据